Home / MESLEKLER / Meslekler Rehberi / Zabit Katibi Nedir, Nasıl Zabit Katibi Olunur?

Zabit Katibi Nedir, Nasıl Zabit Katibi Olunur?

Zabit Katibi nedir? Zabit Katibi nasıl olunur? Zabit Katibi hangi eğitimleri alır? Zabit Katipleri ne iş yapar? Zabit Katibi nerelerde çalışır? Zabit Katiplerinin çalışma ortamları nasıldır? Zabit Katipleri hangi araç gereçleri kullanır? vb. soruların yanıtları ve Zabit Katipliği hakkında hemen her şey burada… 

ZABIT KATİBİ TANIM
Adliyelerde, Cumhuriyet savcılıklarında, İcra Müdürlüklerinde, Yüksek
yargıda, Anayasa Mahkemesinde bölge idare mahkemelerinde, seçim
kurulları gibi yerlerde kalem işleri, yazışma ve dosyalamanın
yapılmasında, duruşma tutanakların düzenlenmesinde, sekretarya
hizmetlerinin verilmesiyle ilgili işlerden sorumlu kişidir.

A- GÖREVLER
– Resmi yazışmaları yapar,
– İcra takip işlemlerini yapar,
– Meslek gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütür,
– Yazı işleri müdürünün tevdi ettiği görevleri yapar,
– Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutar,
– Karar ve tutanakları usulüne uygun yazar,
– Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında gönderir,
– Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapar,
– Gelen cevap yazılarında istenilen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili
makama haber verir, duruşma günüden önce gerekli yazıları yazar,
– Dava dosyaları için dizi pusulası yapar,
– Serbest bırakma ve tutuklama yazıları ile hüküm özetlerini vaktinde yazar
ve ilgili makama verir,
– Acele işlerden sayılan nafaka takdiri, nüfus kayıtlarının düzeltilmesi ve
mirasçılık belgesi verilmesi gibi davalara ilişkin kararları diğerlerinden
önce ve çabuk yazar,
– Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlemlerde
hazır bulunur, ayrıca kanun ve yönetmelikle yüklenmiş diğer görevleri
yürütür.

KULLANILAN, ARAÇ GEREÇ VE EKİPMAN
– Bilgisayar,
– Dosya ve klasör,
– Faks makinesi,
– Fotokopi makinesi,
– Yazıcı.

B. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
– Sosyoloji ve hukuk alanına ilgisi olan,
– Bilgisayar ve on parmak klavye kullanabilen,
– Büro araç ve gereçlerini kullanabilen,
– Türkçeyi iyi kullanan, resmi yazışma kurallarını çok iyi bilen,
– Kendini sürekli geliştirebilen, iş ilişkilerini çok iyi yürüten,
– Çalışkan, düzenli, titiz, güvenilir, sorumluluk sahibi ve ileri görüşlü olan,
– Ekip çalışmasına yatkın, kişilerle iyi iletişim kurabilen,
– Nezaket, görgü ve protokol kurallarına uyan
kimse olmalıdır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

Açık veya kapalı büro olabilmektedir. Çalışan kişi sayısı fazla olmasına
rağmen büronun hacmi küçük boyutlardadır. İş yükü ağır, iş yoğunluğu
fazla olduğu için mesai saatleri dışında da çalışmayı gerektirir.
Sorumluluğu ön planda olan bir iştir.
Büro ortamında sürekli dosyalarla çalışıldığından dikkat edilmezse
enfeksiyon hastalıkları veya alerjik rahatsızlıklar görülebilir. Masa
başında ve bilgisayar karşısında oturulduğundan ergonomik koşullar
sağlanamazsa omurga rahatsızlıkları, göz rahatsızlıkları ve eklem
rahatsızlıkları riski vardır. Strese bağlı sinirsel rahatsızlıklar ve damar
hastalıkları da oluşabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının
“Adalet” alanının “Zabıt Katipliği” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen
giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda
öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran
dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı,
öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de
dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara meslek lisesi diploması
verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Açılacak sınavlarda başarılı olmak kaydıyla Zabıt Katipliği, mübaşir
görevlerine atanmaktadırlar. İnfaz kurumlarında, noterlerde, resmi veya
özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda “Hukuk
Müşavirliği” bölümlerinde iş bulma olanağına sahiptirler.
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları, ilk derece mahkemeleri,
bölge mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri, yüksek mahkemeler,
noterler, hukuk ve avukat büroları, Yüksek Seçim Kurulu, ceza infaz
kurumları ve tutukevleri, özel güvenlik şirketleri, banka ve sigorta
şirketleri gibi özel firmaların hukuk departmanları, takip birimleri vb.
yerlerde çalışabilirler.
Adalet alanları her zaman ihtiyaç duyulan ve sürekliliği olan bir
meslektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

EĞİTİM SONRASI
657 Devlet Memurları Kanunu’na tabi olup, bunun dışında Adalet
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu unvan, kadro ve derecelere göre adalet
tazminatı alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME / MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Meslek liselerinin Adalet alanı Zabıt Katipliği dalından mezun olanlar
istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına
sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde,
ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME
– Görevlerinin gereklerine göre hizmet içi eğitim verilir. Şartları uyanlara
görevde yükselme eğitimi ve imkânları sağlanır. Adalet Meslek
Yüksekokulu veya fakülte mezunu olanlar görevde yükselme sınavına
girerek, şef, yazı işleri müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, şube
müdürü olabilirler. Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği ön
lisans tamamlama imkânı vardır.

BENZER MESLEKLER
– Hukuk Sekreteri.

H– EK BİLGİLER
GÖREV
– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA
– Meslek elemanları,
– www.megep.meb.gov.tr,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
– Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

J-ADALET BAKANLIĞI ZABİT KATİPLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI
Adalet Bakanlığı Tarafından Açılan Zabit Katipliği Kadrolarına Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları Da Aşağıdaki Koşulları Taşıdıkları Takdirde Atanabilmektedir

Zabıt kâtibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek ve zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için ;
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Not

Not

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

Kaynak: İşkur, Univversite.com

 

Ama Sayfayı Paylaşmadınız 🙁

Lütfen Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşın 🙂

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ama Sayfayı Paylaşmadınız :(

Lütfen Bu İçeriği Arkadaşlarınızla Paylaşın :)
.